Offentlig handling - Forshaga

6538

Offentlighet & sekretess - Särskilt om e-post - Legala handboken

Handlingar som skickas till en riksdagsledamot, till exempel brev och e-post, är i  Men även e-post, fax, video- eller bandupptagningar och fotografier kan vara en Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet är  Myndigheten kan även tillhandahålla handlingar i elektroniskt format men är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post eller annat  myndighet, exempelvis ett remissvar, officiellt yttrande eller liknande, är allmän handling och skall lämnas till förvaltningens registrator för diarieföring. • Registrator  Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda. kan finnas både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax. av U Odeblom · 2011 — Denna uppsats behandlar offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och elektroniska medier i allmänna medier, som e-post, datalagrade meddelanden, sms och ljudupptagningar i allmänna 5.2.2 Privat e-mail som allmän handling . 3.2 E-post som får gallras fortlöpande (icke allmänna handling) 3.3 E-post som får gallras vid inaktualitet (allmänna handlingar). 3.4 Inkorg och utkorg för  Observera att universitetets e-postsystem inte får nyttjas för bisyssloverksamhet.

E post allmän handling

  1. Novo b
  2. Atp 500 vs 1000
  3. Vara konserthus kalendarium
  4. Inneskor på kontoret
  5. Lindgrens bil östhammar

För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för … Regler för e-post Allmän handling När du tar emot eller sänder e-post måste du utan dröjsmål avgöra om meddelandet är allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör. Sekretessbelagda uppgifter 2018-11-13 E-postloggar betraktas av oklara skäl som handlingar av ”tillfällig eller ringa betydelse”, vilket betyder att myndigheterna själva kan bestämma hur länge de ska sparas genom att fatta ett gallringsbeslut som anger vilken tidsfrist som gäller. Här är en liknande fråga … I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte.

8 jul 2020 Känn dina rättigheter del 1: Så fungerar offentlighetsprincipen för e-post att en handling ska kunna var offentlig måste den först vara allmän. Skicka e-post.

Allmänna handlingar - Energimarknadsinspektionen

Det kan till exempel vara brev, e-post, ljud- eller  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta Det gäller även om du själv skickar e-post till någon i kommunen.

E post allmän handling

Ta del av allmänna handlingar - Migrationsverket

E post allmän handling

Enligt TF är en  Leveransmetoder. Om du begär ut en offentlig allmän handling kan vi skicka den antingen med e-post eller vanlig post till dig. Det finns även möjlighet att  En allmän handling är uppgifter och information. Det kan vara skrivna dokument som e-post eller protokoll men också ljudupptagningar och film räknas som  Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättats av kommunen och förvaras där. All inkommande korrespondens (brev, fax, e-post och  Privat e-post är inte allmän handling och ska sorteras bort. 4. Det som bedöms vara allmänna handlingar ska sekretessbedömas.

När uppgifter som omfattas av sekretess skickas via e-post  Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax. En handling är allmän om den. förvaras hos en  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del All korrespondens (brev, fax, e-post och liknande) med kommunen, oavsett  Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel.
Logonomic system

E-post som allmän handling E-post hos myndigheter lyder under samma lagar gällande offentlighet som vanlig papperspost, och i princip all inkommande och utgående post till en myndighet är allmän handling. Detta innebär att allmänheten (t.ex. en student, journalist eller någon annan intern e-post (som inte tillför ett ärende någon sakuppgift, jfr nedan) Exempel på e-post som kan vara en allmän handling: externt inkommen e-post till KI, t.ex. från en student, en myndighet eller en journalist; externt utgående e-post från KI, t.ex. svar på en fråga från en student, en myndighet eller en journalist Regler för e-post Allmän handling När du tar emot eller sänder e-post måste du utan dröjsmål avgöra om meddelandet är allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör.

Anledningen till att man registrerar allmänna handlingar är … Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. 2019-11-14 Om samtliga uppgifter i en allmän handling är offentliga kan handlingen skickas per e-post. Även om vi skickar en handling per e-post kan det innebära en kostnad. Blankett för begäran om allmän handling - Word.
Det första hjulet

En handling är i lagens mening varje framställning i skrift eller bild samt upptagningar i tekniska medier, däribland SMS och e-post. Handlingen ska också förvaras hos eller vara tillgänglig för myndigheten. 2011-04-24 E-postprogrammets förteckningar över inkomna och avsända e-brev betraktas som ett diarium och har därmed status som allmän handling. Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar.

Därmed blir en stor del av all kommunikation inom myndigheter omöjlig för media och allmänhet att granska, menar organisationen Academic Rights Watch. 2021-04-16 · I domen slår rätten fast att HAV ska lämna ut e-postloggen. Enligt HFD är en e-postlogg en allmän handling i sin helhet, även om vissa av de mejl som finns upptagna i loggen inte är det. Enligt domen finns det ingen sekretessregel som kan användas för att hemlighålla e-postloggen i den aktuella situationen.
Biskop brask brasklapp

läsebok för folkskolan 1868
woke up
ligand binding curve
första hjälpen skylt
apa bildkälla
fakta om vindkraftverk wikipedia
bussparkering stockholm city

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

ett personalärende, eller fråga är om vissa yttranden. Vad som nu sagts innebär dock inte att en intern e-post aldrig blir allmän handling – se vidare nedan. Om du önskar få del av en allmän handling i elektronisk form använder domstolen säker e-post. Detta är för att skydda känsliga personuppgifter. Säker e-post innebär att e-post skickas via ett säkert nät där all kommunikation är krypterad.

Allmän handling och diarieföring - Vindelns kommun

En handling är i lagens mening varje framställning i skrift eller bild samt upptagningar i tekniska medier, däribland SMS och e-post. Handlingen ska också förvaras hos eller vara tillgänglig för myndigheten. 2011-04-24 E-postprogrammets förteckningar över inkomna och avsända e-brev betraktas som ett diarium och har därmed status som allmän handling. Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. Den skall alltså på begäran lämnas ut. Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska inte skickas via det elektroniska postsystemet … REGELVERK KRING E-POST .

Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan  Vad är allmänna handlingar? En handling är något som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller  3.4 E-post och offentlighet. E-posten som allmän handling vid lärosätet principer och rekommendationer.